Kuai Hong Tooling Group Co.,LTD
KUAIHONG > Products > Automomobile
Copyright © Kuai Hong Tooling Group CO.,LTD 2013 All rights reserved。
Add:Kuai Hong industrial park, No.380 Xiangshan Road,Luotian No.3 Industrialarea,Songgang Town, Baoan District,Shenzhen city,China
Phone:+86-755-2999 4929                     Fax:+86 755 29994919                 Website:www.khtooling.com